Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.ilc-talen.nl

Uw privacy is voor ILC van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze Privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd worden.
Wij verwerken een aantal persoonsgegevens wanneer u een training afneemt van ILC. Er zijn een aantal manieren waarop persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u klant van ILC bent. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u (kunnen) verzamelen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Verwerking op grond van een wettelijke grondslag

Persoonsgegevens die ILC verwerkt op grond van wettelijke plicht, bewaren wij voor de door de wet voorgeschreven duur. De wettelijke verplichte persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze accountant in het kader van de administratieve verplichtingen. Het opstellen van jaarrekeningen en in het kader van controles.
De verwerking van persoonsgegevens die in dit onderdeel worden bedoeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U kunt er niet voor kiezen deze gegevens niet te verschaffen en u kunt geen bezwaar maken tegen bovenstaande verwerking.

Verwerkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Naam opdrachtgever; Adresgegevens opdrachtgever; Persoonlijke contactgegevens van de verantwoordelijke binnen de organisatie van de opdrachtgever (naam, telefoonnummer en emailadres); Voor- en achternaam cursist(en); Functie; Telefoonnummer; Emailadres van de cursist(en).

Met wie we uw data delen

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie over onze klanten aan andere. De persoonsgegevens zoals bedoeld als noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst kunnen gedeeld worden met de door ILC ingeschakelde accountants en juridische dienstverleners.

Delen met Verwerkers

ILC kan andere vragen om te helpen bij het verlenen van de dienst. Het kan hierbij voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens inzien. Deze derden worden in deze Privacyverklaring verder “Verwerkers” genoemd. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.
Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken voor het uitvoeren van een door ons verstrekte opdracht. Als u zelf aanvullende informatie aan deze Verwerkers verstrekt, dan is ILC hiervoor niet verantwoordelijk.

Cookies

ILC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Bescherming van persoonsgegevens

ILC zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Bij het beschermen van uw persoonsgegevens volgen wij de algemeen geaccepteerde standaarden. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen;
– Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt;
– U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens die zij ontvangen;
– Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken. In de overeenkomst van opdracht en de verwerkingsovereenkomst die wij met deze Verwerkers hebben gesloten, hebben wij de Verwerkers verplicht om uw persoonsgegevens te beveiligen;
– Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

Welke rechten u heeft over de data

U kunt de persoonsgegevens die in verband met uw opdrachtovereenkomst worden verzameld, laten controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen.
Tevens kunt u de verzoeken om een beperking van de verrichte verwerking of van de toekomst te verrichten verwerken. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken dient u contact met ons op te nemen.
Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens en het op enige wijze beperken van de verwerking niet altijd mogelijk is. Wij hebben soms het recht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dit kan als dit noodzakelijk of aanbevolen is in het kader van uw opdrachtovereenkomst/contract, in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, om geschillen op te lossen, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de wet dat vergt.
Om per email toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken op de manier zoals wij dat van u vragen. Indien wij niet zeker weten of u daadwerkelijk de persoon bent over wie de persoonsgegevens gaan, dan mogen wij u de toegang tot de persoonsgegevens weigeren.
U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken over te dragen aan een ander of aan uzelf. U moet dan wel specificeren welke informatie u overgedragen wenst te zien. Wij reageren binnen 4 weken op al uw verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen. U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in de te dienen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Voor Nederland is deze de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via email op info@ilc-talen.nl of door te bellen naar (31) 416 563 000.